اسامی داوطلبین مجاز به شرکت در مصاحبه علمی تحصیلات تکمیلی

به اطلاع داوطلبین شرکت کننده در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی می رساند:

داوطلبینی که در این آزمون مجوز ورود به مرحله مصاحبه علمی را کسب نموده اند به شرح ذیل می باشد:

ردیفنامنام خانوادگیرشته
1عبدالرحمنخیاریشریعت
2شایستهپیکردعوت
3لیلیعاشوری مسنیتفسیر
4فلاح الدینسفاری

تفسیر