معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران ، ورود
برنامه امتحانی نیمسال اول 1397-98 داوطلبین آزاد نظام ترمی