حقوق و آزادی های مدنی شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی

 

 عنوان مقالهحقوق و آزادی های مدنی شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی
  نویسندهمحمد امین امینی (عضو هیأت علمی معهد عالی)
 محل نشرمجله پژوهش های دینی
 سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1
 صفحاتصفحات 31 الی 52 (22 صفحه)
 فرمتpdf
کلید واژه ها

اهل ذمه، جزیه، حقوق شهروندی، غیر مسلمان.

أهل الذمة، الجزية، المواطنة، غیر المسلمين.

the obligated, ransom, civil rights, nono-Muslims.

 

دریافت فایل:

فارسی (کامل)

عربی ( چکیده)

العربیة (الملخص)

 انگلیسی (چکیده)

(English (Abstract