معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران ، ورود
معاون آموزشی رشته ها

به منظور بهتر انجام گرفتن روند آموزش در اقسام، معاون آموزشی معهد با هماهنگی مدیر قسم شخصی را به سمت معاون آموزشی قسم انتخاب می‌نماید.

توجه: فعالیت معاونت آموزشی قسم در هر دو بخش معادل هفت ساعت تدریس و در یک بخش معادل پنج ساعت تدریس محسوب      می گردد.

وظایف:

1- آگاهی کامل به مصوبات آموزشی.

2- حضور در جلسات شورای آموزشی معهد، هیأت علمی معهد و هیأت علمی قسم.

3- توجیه و تبیین آیین نامه آموزشی معهد برای طلاب سال اول.

4- جلسه با طلاب هر کلاس در هر ماه یک بار.

5- نظر سنجي از طلاب در آخر هر سال براي معرفي استاد نمونه.

6- جلسه عمومی با طلاب در صورت تقاضای طلاب.

7- توجیه و تبیین مصوبات معاونت آموزشی معهد.

8- توجیه اساتید در به عهده گرفتن دروسی که مربوط به گرایش‌های تخصصی آنان است.

9- نظارت بر حسن تقسیم دروس در برنامه درسی و توجه به رعایت زمان بندی ساعات درسی.

10- طرح و ارائه راهکارهای مناسب جهت تقویت برنامه های آموزشی.

11- شناسائی استعداد طلاب، خصوصا طلاب سال چهارم با مشورت مدیر، ناظم، اساتید و خود طلاب و ارائه آن به قسمت کارآموزی.

12- تهیه‌ی گزارش عملکرد خود و ارائه آن در جلسه شورای آموزشی.

13- ارائه گزارشی از عملکرد خود هر یک ماه و نیم یکبار به مدیر قسم.

14- بررسی کیفی و کمّی مقرری هر ماده درسی در اواسط و اواخر هر نیمه و ارائه آن به معاونت آموزشی معهد.

15- تذکر به اساتیدی که منهج را رعایت نکرده اند.

16- تحویل غیبت اساتید از مدیر قسم و ارسال آن در آخر هر نیمه به معاونت آموزشی معهد.

17- هماهنگی و همکاری با مدیر در فعالیت های آموزشی قسم.

18- نظارت بر گروههای تخصصی.

19- نظارت کلی بر امتحانات.

20- حضور در كميته پذيرش و دقت در گزینش طلاب.