معاون آموزشی معهد

معاون آموزشی به پیشنهاد رئیس معهد و تصویب مجلس انتخاب می گردد و مدت فعالیت ایشان تا پایان مدت ریاست معهد میباشد.

وظایف:

1- تشکیل جلسات شورای آموزشی و هیأت علمی معهد.

تبصره: معاون آموزشی معهد در صورت نیاز می تواند جلسات فوق العاده هیأت علمي اقسام را تقاضا نماید.

2- نظارت بر اجرای دقیق منهج آموزشی در بعد کیفی و کمّی با کمک معاون آموزشی اقسام.

3- نظارت بر عملکرد زير مجموعه‏هاي آموزشي.

4- طرح و ارائه برنامه جهت بالا بردن سطح علمی اساتید.

5- نظارت کلی بر اجرای آیین‎نامه، دستورالعمل‎ها و مصوبات آموزشی.

6- حضور در جلسات مجلس معهد، شورای معهد و هیأت ممیزه.

7- پیشنهاد عزل و نصب زیر مجموعه معاونت آموزشی به شورای معهد.

8- عزل و نصب معاون آموزشي اقسام با هماهنگی مدیر قسم و ابلاغ حکم آنها.

9- ارسال صورت جلسات شورای آموزشی به رئیس معهد.

10- تعیین بودجه سالانه و ارائه آن به رئیس معهد.

11- ارائه گزارش سالانه به رئیس معهد.