منهج رشته تفسیر (نظام ترمی)
رشته تفسیر (ترم 1)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
114201اصول تفسير 1تخصصي2  
214206تفسير روايي 1تخصصي3 اصول تفسیر 1 (هم نیاز)
314204مکاتب تفسيري 1تخصصی2  
414214مفردات 1تخصصی2  
513209ادب جاهلي 1اصلي1  
612201حفظ قرآن 1پايه1  
712001علوم حديث و تخرجپایه1  
813201نحو و صرف 1پايه2  
911201مرجع شناسي و روش تحقيق *عمومی1  
مجموع واحد150  
15

* انتخاب ماده (مرجع شناسی و روش تحقیق در ترم اول اجباری می باشد.

 

رشته تفسیر (ترم 2)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
114202اصول تفسیر 2تخصصی2 اصول تفسیر 1
214205مکاتب تفسیری 2تخصصی1 مکاتب تفسیری 1
314207تفسیر روایی 2تخصصی3 

اصول تفسیر 1

اصول تفسیر 2 (هم یاز)

414215مفردات 2تخصصی2  
514221تاریخ قرآن 1تخصصی1  
613202نحو و صرف 2اصلی2 نحو و صرف 1
713210ادب جاهلی 2اصلی1  
812202حفظ قرآن 2پایه1  
911002مقاله نویسی*عمومی1  
1011019تاریخ معاصرعمومی1  
مجموع واحد150  
15

* انتخاب ماده (مقاله نویسی) در ترم دوم اجباری می باشد.

 

رشته تفسیر (ترم 3)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
114203اصول تفسیر 3تخصصی2 اصول تفسیر 2
214222تاریخ قرآن 2تخصصي1 تاریخ قرآن 1
314213تفسیر مقارنتخصصي3 

اصول تفسیر 1و2

مکاتب تفسیری 1و2

414216مفردات 3تخصصی2  
513211ادب جاهلی 3اصلی1  
613217بلاغت 1اصلي2  
713203نحو و صرف 3اصلی2 نحو و صرف 2
812203حفظ قرآن 3پایه1  
911202اصول فقه 1عمومی1  
مجموع واحد150  
15

 

 

رشته تفسیر (ترم 4)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
114208تفسیر موضوعی 1تخصصی3 اصول تفسیر 1و2
214217مفردات 4تخصصی2  
314224اسالیب بلاغی 1تخصصی2 بلاغت 1
413204نحو و صرف 4اصلی2 نحو و صرف 3
513212ادب جاهلی 4اصلی1  
613218بلاغت 2اصلی2  
712204حفظ قرآن 4پایه1  
811208فقه 1عمومی1  
911203اصول فقه 2عمومی1 اصول فقه 1
مجموع واحد150  
15

 

 

رشته تفسیر (ترم 1)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
114201اصول تفسير 1تخصصي2  
214206تفسير روايي 1تخصصي3 اصول تفسیر 1 (هم نیاز)
314204مکاتب تفسيري 1تخصصی2  
414214مفردات 1تخصصی2  
513209ادب جاهلي 1اصلي1  
612201حفظ قرآن 1پايه1  
712001علوم حديث و تخرجپایه1  
813201نحو و صرف 1پايه2  
911201مرجع شناسي و روش تحقيق *عمومی1  
مجموع واحد150  
15

* انتخاب ماده (مرجع شناسی و روش تحقیق در ترم اول اجباری می باشد.

 

رشته تفسیر (ترم 2)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
114202اصول تفسیر 2تخصصی2 اصول تفسیر 1
214205مکاتب تفسیری 2تخصصی1 مکاتب تفسیری 1
314207تفسیر روایی 2تخصصی3 

اصول تفسیر 1

اصول تفسیر 2 (هم یاز)

414215مفردات 2تخصصی2  
514221تاریخ قرآن 1تخصصی1  
613202نحو و صرف 2اصلی2 نحو و صرف 1
713210ادب جاهلی 2اصلی1  
812202حفظ قرآن 2پایه1  
911002مقاله نویسی*عمومی1  
1011019تاریخ معاصرعمومی1  
مجموع واحد150  
15

* انتخاب ماده (مقاله نویسی) در ترم دوم اجباری می باشد.

 

رشته تفسیر (ترم 3)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
114203اصول تفسیر 3تخصصی2 اصول تفسیر 2
214222تاریخ قرآن 2تخصصي1 تاریخ قرآن 1
314213تفسیر مقارنتخصصي3 

اصول تفسیر 1و2

مکاتب تفسیری 1و2

414216مفردات 3تخصصی2  
513211ادب جاهلی 3اصلی1  
613217بلاغت 1اصلي2  
713203نحو و صرف 3اصلی2 نحو و صرف 2
812203حفظ قرآن 3پایه1  
911202اصول فقه 1عمومی1  
مجموع واحد150  
15

 

 

رشته تفسیر (ترم 4)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
114208تفسیر موضوعی 1تخصصی3 اصول تفسیر 1و2
214217مفردات 4تخصصی2  
314224اسالیب بلاغی 1تخصصی2 بلاغت 1
413204نحو و صرف 4اصلی2 نحو و صرف 3
513212ادب جاهلی 4اصلی1  
613218بلاغت 2اصلی2  
712204حفظ قرآن 4پایه1  
811208فقه 1عمومی1  
911203اصول فقه 2عمومی1 اصول فقه 1
مجموع واحد150  
15