منهج نظام جدید (ترمی واحدی)

مقرری امتحانات داوطلبین آزاد

توجه:

1. فایل های pdf مربوط به هر درس را دانلود نموده و طبق آن مطالعه کنید.

2. مراجع معرفی شده در فایل pdf را از کتابخانه سایت دانلود نمایید.

 

جهت دریافت فایل pdf دروس با توجه به نظام تحصیلی خود بر روی رشته مربوطه کلیک کنید:

 

نظام سالی (قدیم)نظام ترمی ( جدید)
رشته شریعترشته شریعت
 رشته دعوت و اصول دینرشته تفسیر
رشته تفسیررشته دعوت
 رشته اصول دین