معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران ، ورود
فرم های پرسنل
عنوان فرملینک دریافتملاحظات
مشخصات فردی پرسنل 
تقاضای مرخصی پرسنل 
تقاضای وام از صندوق ذخیره پرسنل 
طرح درس (اساتید)  

(راهنمای تنظیم)

   

صورتجلسه گروه های تخصصی 
معرفي نامه استعداد برتر 
معرفي مشاور طلبه استعداد برتر 
ارزشيابي استعداد برتر (پايان نيمسال اول) 
ارزشيابي استعدا برتر (پايان سال)